Aktualności
Ogłoszenie o konkursie HIV/AIDS 2018 r. (16 kwietnia 2018)
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 ze zm.)
WOJEWODA ŁÓDZKI


ogłasza otwarty konkurs ofert


dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. OPIS ZADANIA
Celem zadania publicznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.
Rodzaj zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia
Tytuł zadania publicznego – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

II. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Oferent, który otrzyma dotację, zobowiązany jest zakończyć realizację projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz rozliczyć się z przyznanej dotacji w formie sprawozdania finansowego i merytorycznego do dnia 30 stycznia 2019 r. na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300). Sprawozdanie należy przesłać na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź.

Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Łódzkim a wybranym zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.000,00 zł (Dział 851, Rozdział 85152).
W roku 2017 Wojewoda Łódzki na realizację powyższego zadania przekazał organizacjom pozarządowym środki finansowe w łącznej kwocie 62 000,00 zł.

IV. ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA DOTACJI
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego.
Środki finansowe pochodzące z przyznanej dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
 • są niezbędne do realizacji zadania,
 • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 • zostały faktycznie poniesione w terminie określonym w umowie i są poparte stosownymi dokumentami ( fakturami, rachunkami).
Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Łódzkiego na realizacje zadania mogą być przeznaczone na:
 • umowy zlecenia, umowy o dzieło ze specjalistami, którzy przeprowadzą warsztaty,
 • zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.

Zakres dofinansowania nie obejmuje:
 • zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 • wyżywienia,
 • wydatków na budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów oraz środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza kwotę 3.500,00 zł,
 • wydatków związanych z działalnością gospodarczą,
 • finansowania opłat stałych, związanych z bieżącą działalnością placówek takich jak: należność za czynsz, nośniki energii i ciepła, dostawa wody, odprowadzanie ścieków, opłaty telekomunikacyjne i inne,
 • wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • kosztów wynajmu pomieszczeń,
 • kosztów obsługi administracyjnej i prawnej,
 • szkolenia kadry.
Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może być wyższy niż 80%.
Wkład własny nie może być mniejszy niż 25% całkowitych kosztów realizacji zadania.
Wkład własny powinny stanowić w całości lub częściowo środki finansowe, którymi dysponuje podmiot uprawniony (własne lub pochodzące z innych źródeł) - nie może to być wyłącznie tzw. wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy.
Za własny wkład uznaje się zaangażowane w realizację zadania:
 1. środki finansowe: własne i/lub pozyskane z innych źródeł, w tym wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego oraz
 2. wyceniony wkład rzeczowy (np. własne materiały i przedmioty, sprzęt techniczny, darowizny) i/lub
 3. wycenioną pracę kadry podmiotu, w tym: wolontariuszy i/lub
 4. wycenioną społeczną pracę członków stowarzyszenia.

Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania nastąpi poprzez przedstawienie imiennych list wolontariuszy i/lub osób świadczących pracę społeczną wraz z liczbą godzin oraz stawką za godzinę.
Wartość stawki godzinowej, stosowanej do rozliczenia wkładu własnego osobowego nie może być wyższa niż 40,00 zł.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem/oferentami wybranymi w konkursie.
W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do przedłożenia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyłącznie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną, a przyznaną kwotą dotacji.
Korekta nie może dotyczyć zmniejszenia udziału własnego.
W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent może zrezygnować z realizacji zadania. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.
W przypadku nie posiadania przez oferenta umowy z Wojewodą Łódzkim w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania.
Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

V. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKUTSOWYCH
Wymagane dokumenty:
 1. prawidłowo wypełniony formularz oferty o dotację, zawierający precyzyjny opis planowanego działania, diagnozę sytuacji i opis spodziewanych rezultatów działania; ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2016.1300),
 2. w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta,
 3. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 4. zaświadczenie z banku lub oświadczenie oferenta dotyczące wyodrębnionego numeru rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki z dotacji,
 5. umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania (jeśli dotyczy).

Kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (wyjątek: wydruk KRS ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości).

Dodatkowe informacje dotyczące oferty:
 1. na stronie tytułowej oferty należy podać rodzaj zadania publicznego i tytuł zadania publicznego zgodny z niniejszym ogłoszeniem,
 2. wypełnienie części IV.5 formularza oferty – Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego jest wymagane,
 3. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Nie otwierać – KONKURS – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS 2018 r. - do rąk własnych Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”

Oferty należy przesłać do dnia 16 maja 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

VI. TRYB I TERMIN WYBORU OFERT Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od upływu terminu składania ofert zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Złożone oferty będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Wojewodę Łódzkiego. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wojewoda Łódzki. Od decyzji Wojewody Łódzkiego nie przysługuje odwołanie.
Ocenie merytorycznej nie zostaną poddane oferty:
 1. złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 2. złożone na nieprawidłowym formularzu,
 3. skierowane do organu innego niż Wojewoda Łódzki,
 4. złożone przez podmiot, którego cele statutowe nie obejmują działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 5. złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w konkursie,
 6. niespełniające warunków dotyczących udziału wkładu własnego,
 7. zawierające błędy rachunkowe,
 8. niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów,
 9. podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu,
 10. w których nie wypełniono oświadczeń zamieszczonych w części IV oferty.

Przy merytorycznej ocenie oferty uwzględniane będą:
 • opis potrzeb wskazujących celowość wykonania zadania publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania (0-4 pkt),
 • zakładane cele oraz opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego (0-4 pkt),
 • sposób informowania o fakcie współfinansowania zadania ze środków otrzymanych od Wojewody Łódzkiego, w tym zasięg rozpowszechnienia informacji (0-2 pkt),
 • zasoby kadrowe i wkład rzeczowy przewidywany do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego (0-2 pkt),
 • dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju tj. rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych środków finansowych (0-2 pkt),
 • harmonogram działań (0-2 pkt),
 • przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji zadania oraz oczekiwana wysokość dotacji – powinny zostać sporządzone i przedstawione w sposób wiarygodny i uwzględniający istniejące realia (0-2 pkt).

Oferty zostaną ocenione wg kryteriów zawartych w karcie oceny formalnej oferty konkursowej i karcie oceny merytorycznej oferty konkursowej.
Niespełnienie choćby jednego warunku formalnego będzie powodowało uzyskanie oceny negatywnej. Oferta taka nie będzie oceniana pod względem merytorycznym.
W przypadku oceny merytorycznej, oferty podmiotów, które zostaną zakwalifikowane do Grupy IV nie będą podległy dofinansowaniu.
Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 18 punktów. Dotacje na dofinansowanie realizacji zadania publicznego zostaną przyznane podmiotom uprawnionym rozpoczynając od ofert ocenionych na maksymalną liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na zadanie.

UWAGA! Dofinansowaniu NIE będą również podlegały oferty złożone przez oferenta, którego sprawozdanie końcowe z realizacji w roku poprzednim zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia nie zostało zaakceptowane przez Zleceniodawcę (Wojewodę Łódzkiego) najpóźniej do dnia rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w BIP na stronie www.lodzkie.eu oraz na stronie internetowej Wydziału Rodziny Polityki Społecznej.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Wojewoda Łódzki unieważni otwarty konkurs ofert, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP na stronie www.lodzkie.eu oraz na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:
 1. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację,
 2. nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji,
 3. niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem tel. 42 664-10-33 (Wioletta Krakała) lub 42 664-10-32 (Małgorzata Cieślak).


AKCEPTUJĘ
Wojewoda Łódzki
Zbigniew Rau