Aktualności
Senior+: dodatkowy nabór. Termin składania ofert do 20 marca br. (1 marca 2018)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 marca 2018 r. poinformowało o uruchomieniu dodatkowego naboru ofert w programie „Senior+” edycja 2018.

Oficjalne ogłoszenie odnaleźć można na stronie internetowej MRPiPS:
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,9769,senior-dodatkowy-nabor-ofert.html https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-senior/rok-2018/ogloszenie-o-dodatkowym-naborze-ofert-w-ramach-programu-senior/.
Dodatkowe oferty konkursowe umożliwiające JST uzyskanie wsparcia finansowego w realizacji ich zadań własnych dotyczących tworzenia, rozbudowy i funkcjonowania już istniejących ośrodków wsparcia, placówek typu „Senior +” przeznaczonych dla nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+ na rok 2018 można składać do 20 marca 2018 r.

Zgłaszanie ofert - termin i wyjaśnienia

W województwie łódzkim, jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, zainteresowane wzięciem udziału w dodatkowym naborze w ramach konkursu, powinny przesyłać oferty z dopiskiem „Konkurs Senior + Edycja 2018 - dodatkowy nabór” w terminie do 20 marca 2018 r. w postaci papierowej listem poleconym (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101).

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Programu, ogłoszenia i warunkami składania ofert. Jednocześnie przypominamy o konieczności złożenia podpisów i właściwych pieczęci osób uprawnionych do składania ofert, w tym: pieczęci jednostki samorządu terytorialnego składającej ofertę (Gmina/Miasto/Powiat) oraz kontrasygnaty skarbnika. Ponadto, o zamieszczanie dat, w tym daty sporządzenia oferty.
Prosimy o zapoznanie się z wcześniejszymi komunikatami i dokumentami zamieszczanymi na stronie Ministerstwa oraz Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącymi Edycji 2018 konkursu. Dodatkowe informacje w kolejnych komunikatach.

Bez zmian pozostaje sposób udzielania dodatkowych informacji nt. Programu:

Do 20 marca 2018 r. - Departament Polityki Senioralnej udzielać będzie stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn, śr, pt w godz. 9:00-12:00, pod nr tel.: (022) 661 18 47.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem telefonu: (042) 664 20 07, a w przypadku ofert, w ramach których przewidywana jest inwestycja budowlana moduł 1 także ,w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji ŁUW w Łodzi - pod numerem telefonu: (042) 664 11 28 i 12 68.