Aktualności
Dotyczy modyfikacji ramowych wzorów umów o realizację zadania publicznego, realizowanego w województwie Łódzkim przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w edycji 2018. (28 lutego 2018)
Informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi w części VI pkt 10 Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M. P. z 2016 r. poz. 1254) oraz części VIII ogłoszeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2018 r. w województwie łódzkim zmodyfikowany został załączony do ogłoszenia o konkursie ramowy wzór porozumienia o realizację zadania publicznego.

Wzorem roku ubiegłego, wprowadzone zostały odrębne wzory umów dla modułu 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki typu „Senior+” oraz dla modułu 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

Przypominamy, że warunki otrzymania i wykorzystania dotacji przez beneficjenta konkursu, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do otrzymania dofinansowania opisane są szczegółowo m.in. w części VI Programu oraz w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Wzory umów i dodatkowych załączników zamieszczone zostały poniżej (w plikach do pobrania).

Informacje o dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu podawane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej i/ lub drogą e-mail na wskazane w złożonych ofertach: dane do kontaktu.

Ponadto informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziała ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w ramach Edycji 2018 konkursu ofert.

UWAGA!

na prośbę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 13 marca 2018 r. skorygowano wzory zamieszczonych poniżej umów dotacyjnych dla modułu 1 i dla modułu 2 poprzez dodanie w § 7 ustępu 3 w brzmieniu:„ 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczenia logo Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz informacji o korzystaniu z dofinansowania z Programu na terenie dofinansowywanej placówki, w miejscu widocznym dla osób korzystających z placówki, przez okres dofinansowania oraz okres trwałości.” Ponadto, uaktualnione zostały m.in. podstawy prawne przywołanych w treści wzorów umów ustaw.