Aktualności
Podział środków z Programu Maluch plus 2018 (9 lutego 2018)
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 8 lutego 2018 r. poinformował wojewodów o podziale środków z Programu Maluch + 2018 wraz ze wskazaniem źródeł finansowania poszczególnych modułów.

W celu otrzymania dotacji beneficjent, którego oferta umieszczona została na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych,, dostarczyć do Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:
  1. oświadczenie o przyjęciu dotacji (RC) lub środków z Funduszu Pracy (FP) na formularzu właściwym dla danej grupy beneficjentów (wzory oświadczeń dla gmin i podmiotów prywatnych w plikach poniżej),
  2. zaktualizowany w stosunku do przyznanej kwoty dotacji/środków plan kosztów,

Dokumenty, o których mowa powyżej należy dostarczyć do Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do 19 lutego 2018 r. Za datę złożenia tych dokumentów uznaje się datę wpływu do urzędu. Dokumenty te należy dostarczyć w wersji papierowej na adres:

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Żeromskiego 87
90-502 Łódź


lub tylko elektronicznej na adres skrzynki ePUAP /lodzuw/skrytka.

W sytuacji, gdy beneficjent nie złoży oświadczenia o przyjęciu dotacji w terminie do 19 lutego 2018 r., wojewoda podejmie decyzję o wykluczeniu go z listy podmiotów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania (pkt. 6.1.5. Programu).

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji w formie pisemnej (pkt. 6.1.6. Programu) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazany powyżej.

Obowiązkiem dla podmiotów realizujących Program Maluch + 2018 moduł 3 i 4 (podmioty prywatne) wskazanym w pkt. 6.2.1. jest konieczność poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanej dotacji na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, niezwłocznie po ogłoszeniu przez Ministra wyników konkursu wraz z podziałem na źródła finansowania lub w pierwszym możliwym terminie, jeśli instytucja zostanie utworzona w terminie późniejszym. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi). Dokument, o którym mowa powyżej beneficjent Programu będzie obowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy z wojewodą.

Wymagane druki zostaną przesłane beneficjentom Programu Maluch + 2018 na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej.

Sprawę prowadzą:
Marta Kaźmierczak - specjalista tel. 42 664 20 57
Karolina Michalak – starszy specjalista tel. 42 664 20 72