Aktualności
Maluch + 2018 - wstępne wyniki konkursu (20 grudnia 2017)
20 grudnia 2017 r. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazał do Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zestawienia ofert zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego, składanych przez oferentów w ramach modułu 1a, 1b, 2, 3 i 4 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2018.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mrpips.gov.pl oraz przekazane do urzędów wojewódzkich.
Ogłoszenie wyników konkurs nastąpi dla wszystkich modułów, z podziałem na beneficjentów, do 31 stycznia 2018 r.

Oceny ofert, w okresie od 23 listopada 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. dokonywał, powołany Zarządzeniem nr 42/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 lutego 2016 r. (zmienione Zarządzeniem nr 278/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r.) Zespół do spraw realizacji w województwie łódzkim, opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus".

W ramach Programu z terenu województwa łódzkiego wpłynęła następująca liczba ofert:

  • moduł 1a - 1 oferta (na 1 instytucję, złożona przez 1 gminę)
  • moduł 1b - 8 ofert (na 8 instytucji, złożone przez 8 gmin)
  • moduł 2 - 14 ofert (na 15 instytucji złożonych przez 13 gmin)
  • moduł 3 - 40 ofert (na 47 instytucji złożonych przez 21 podmiotów)
  • moduł 4 - 58 ofert (na 66 instytucji złożonych przez 48 podmiotów)

Wykaz ofert odrzuconych/pozostawionych bez rozpatrzenia znajduje się w pliku poniżej.

Zgodnie z pkt 8.12. Programu, odrzucenie wniosku w wyniku oceny, a także nieprzyznanie dofinansowania, jest ostateczne
i nie podlega procedurom odwoławczym.

Informację przygotowała:

Marta Kaźmierczak
Przewodnicząca Zespołu do spraw realizacji w województwie łódzkim,
opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus".
Pliki do pobrania: