Aktualności
Program „Opieka 75+” - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych i starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców. (7 grudnia 2017)
Informujemy, że Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała Program „Opieka 75+”.

Celem tego Programu jest zapewnienie osobom w wieku 75+, zamieszkałym na terenach małych gmin, w tym gmin wiejskich, miejskich i gmin miejsko-wiejskich (do 20 tys. mieszkańców), wsparcia i pomocy, adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te gminy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Wsparcia finansowego dla gmin z Programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji celowej z budżetu państwa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

Środki finansowe z programu „Opieka 75+” mogą być przeznaczone zarówno na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, jak i na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Wzory formularzy dotyczące zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej na realizację przedmiotowych usług przez gminy, zostaną zamieszczone w Centralnej Aplikacji Statystycznej w formie sprawozdania jednorazowego.

Więcej informacji o Programie „Opieka 75+” w plikach do pobrania:
Pliki do pobrania: