Aktualności
Dotyczy naboru ofert konkursowych prowadzony w ramach Programu „Senior+”, Edycja 2018 w województwie łódzkim. Wzór programu inwestycji obowiązujący w województwie łódzkim. Wzór uzupełnionego oświadczenia VAT - woj. łódzkie. (4 grudnia 2017)
Mając na względzie zapisy części IV pkt 6 ppkt 3 Ogłoszenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 – 2020, edycja 2018 r., publikujemy wzór formularza programu inwestycji obowiązujący w przypadku ofert składanych w województwie łódzkim w module 1 (Wzór: pliki do pobrania).

Zgodnie z treścią ppkt 3 pkt 6 części IV ww. Ogłoszenia, do składanych ofert konkursowych w województwie łódzkim, Oferent obowiązany jest załączyć kalkulację kosztów w układzie paragrafowym. Zgodnie z Programem, wydatki inwestycyjne poniesione w ramach modułu 1 mogą dotyczyć tylko przebudowy pomieszczeń lub budynku. Nie ma możliwości w ramach Programu, objęcia wydatków związanych z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki oraz zakupem nieruchomości. Kwestie związane z kwalifikowalnością kosztów wynikają przepisów prawa, zapisów Programu (m.in. w części VI) oraz ogłoszenia o konkursie (w szczególności: części III).

Przypominamy, że kosztem kwalifikowalnym oprócz robót budowlanych jest także koszt dokumentacji techniczno-projektowej oraz koszt nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, że pozycje te zostaną ujęte w ofercie, a wydatki zostały poniesione po dniu 28 lutego 2018 roku (wydatki uznaje się za kwalifikowalne od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Część VII pkt 2 Ogłoszenia).

Przypominamy także, że przy opracowywaniu kalkulacji kosztów w układzie paragrafowym, w przypadku Modułu 1 oprócz robót budowalnych, koszty pierwszego wyposażenia placówki traktuje się również jako wydatek inwestycyjny i można je ujmować w paragrafie inwestycyjnym (§ 6330 – gminy, § 6430 – powiaty).

W Module 2 – zapewnienie bieżącego funkcjonowania już istniejących placówek, kalkulacja kosztów dotyczyć będzie § 2030 w przypadku gminy, a § 2130 - powiatu.

Poniżej publikujemy również uzupełniony wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT (obowiązujący w województwie łódzkim).

Dodatkowe informacje w kolejnych komunikatach.

Bez zmian pozostaje sposób udzielania dodatkowych informacji nt. Programu:

Do 22 grudnia 2017 r. - Departament Polityki Senioralnej udzielać będzie stosownych wyjaśnień dotyczących Programu w każdy pn, śr, pt w godz. 9:00-12:00, pod nr tel.:(022) 661 18 47.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi informacje o zasadach Programu i warunkach konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 13:00 w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej pod numerem telefonu: (042) 664 20 07 lub 20 27, a w przypadku ofert, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana moduł 1) także w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji ŁUW w Łodzi - pod numerem telefonu: (042) 664 11 28 i 12 68.