Aktualności
Wyniki edycji 2017 Programu wieloletniego „Senior+”. Warunek otrzymania dotacji. (4 maja 2017)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 28 kwietnia 2017 r. poinformowało o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu "Senior+" Edycja 2017.

Pełne wyniki dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej m.in. pod adresem http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8810,258-placowek-senior-w-tym-roku.html oraz poniżej w zakładce: pliki do pobrania.

W województwie Łódzkim, w ramach pierwszego etapu procedury konkursowej w sprawie oceny i kwalifikacji złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 w edycji 2017 zakwalifikowanych do Programu zostało ogółem 11 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

 • 7 w ramach modułu 2 (Miasto Łódź, Miasto Brzeziny, Gmina Miasto Zgierz, Gmina Tuszyn, Gmina Grabów, Gmina Białaczów i Gmina Żarnów), które utworzyły w ramach edycji 2015 i 2016 Programu w Dziennych Domach "Senior-WIGOR" łącznie 192 miejsca dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i wnioskowały o dotację w wysokości: 604.194,33 zł.
 • Ostateczna kwota dotacji przyznana przez Ministerstwo wynosi: 495.439,35 zł tj. 82% wnioskowanej przez jednostki samorządu terytorialnego kwoty dofinansowania;

  5 w ramach modułu 1 (Powiat Sieradzki i Gmina Paradyż na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów "Senior+" oraz Gminy: Ujazd, Zapolice i Miasto Brzeziny na utworzenie i wyposażenie Klubów "Senior+"), które planowały utworzyć łącznie 90 nowych miejsc dla seniorów, w tym: 35 miejsc w Dziennych Domach "Senior+" i 55 miejsc w Klubach "Senior+". Kwota wnioskowanej dotacji na utworzenie i wyposażenie mających powstać w tegorocznej edycji konkursu nowych placówek typu "Senior+" wyniosła: 756.501,77 zł. W ramach ostatecznej kwoty dotacji Ministerstwo przyznało wsparcie finansowe w ogólnej wysokości: 573.931,47 zł dla 4 jednostek samorządu terytorialnego (Gminy Paradyż, Ujazd, Zapolice oraz Miasta Brzeziny) - po 100% wnioskowanej kwoty dotacji dla każdej z nich. Oferta Powiatu Sieradzkiego, w tegorocznej edycji konkursu, nie została przez Ministerstwo wybrana i zakwalifikowana do dofinansowania.

  Przypominamy, że zakwalifikowanie oferty do ww. Programu na poziomie wojewódzkim nie było równoznaczne z przyznaniem dotacji we wnioskowanej i rekomendowanej na poziomie wojewódzkim wysokości.
  Sposób wyboru ofert opisany jest m.in. w części V Programu, a kryteria wyboru ofert, tryb stosowany przy ich wyborze i terminy dotyczące wyboru ofert szczegółowo uregulowano także w części V oraz w części VI ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
  Zgodnie z Programem, odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej, a także nieprzyznanie dotacji, jest ostateczne i nie podlega procedurom odwoławczym.

  WARUNEK OTRZYMANIA DOTACJI

  Zgodnie z zapisami części VI Programu, w celu otrzymania przyznanego dofinansowania, jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wybrane i zakwalifikowane przez Ministerstwo do dofinansowania, zobowiązane są w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. najpóźniej do 8 maja 2017 r. dostarczyć do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oświadczenie o przyjęciu dotacji.

  Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć (według załączonego wzoru) w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź. Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę upoważnioną na adres mailowy urzędu (adres e-mail Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej: ). W takim przypadku oryginał oświadczenia należy dosłać na wskazany wyżej adres.

  Dodatkowo wraz z oświadczeniem o przyjęciu dotacji (najpóźniej w dniu podpisania umowy) prosimy dostarczyć wypełnione i podpisane ponownie załączone poniżej oświadczenie o kwalifikowalności Vat.

  Zapraszamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz strony internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi http://www.pomoc.lodzkie.eu

  Informacje o dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu podawane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej http://www.pomoc.lodzkie.eu i/lub przekazywane drogą elektroniczną na wskazane w ofertach adresy e-mail.

  W przypadku ewentualnych wątpliwości, informacje telefoniczne można uzyskać w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem telefonu: (042) 664 20 07 lub 20 27, a w przypadku ofert, w ramach której przewidywana jest inwestycja budowlana (moduł 1) także w Wydziale Funduszy Europejskich i Certyfikacji ŁUW w Łodzi - pod numerem telefonu: (042) 664 11 28 i 12 68.