Aktualności
Dotyczy modyfikacji ramowych wzorów umów o realizację zadania publicznego, realizowanego w województwie Łódzkim przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w edycji 2017. (28 kwietnia 2017)
Informujemy, że zgodnie z zapisami zawartymi w części VI pkt 10 Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M. P. z 2016 r. poz. 1254) oraz części VIII ogłoszeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert – PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2017 r. w województwie łódzkim zmodyfikowany został załączony do ogłoszenia o konkursie ramowy wzór porozumienia o realizację zadania publicznego. Wprowadzone zostały (zamieszczone poniżej) odrębne wzory umów dla modułu 1 – jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont) i wyposażenie placówki typu „Senior+” oraz dla modułu 2 – zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek. Przypominamy, że sposób wyboru ofert opisany jest m.in. w części V Programu, a kryteria wyboru ofert, tryb stosowany przy ich wyborze i terminy dotyczące wyboru ofert szczegółowo uregulowano także w części V oraz w części VI ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 28 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w tym poświęconej seniorom: http://www.senior.gov.pl/. Jednostki samorządu terytorialnego, które zostały umieszczone odpowiednio: w zestawieniu bądź na liście ofert zakwalifikowanych do Programu zapraszamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz strony internetowej Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi <www.pomoc.lodzkie.eu>.

Informacje o dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu podawane będą na bieżąco na ww. wskazanej stronie internetowej.

W załączeniu wzory umów i dodatkowych załączników: