Aktualności
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (20 kwietnia 2017)
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje, że 20 kwietnia 2017 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017".

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem". W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu.

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Zapraszamy do składania zapotrzebowania na środki finansowe w ramach ww. Programu.

Zapotrzebowania, które stanowi załączniki nr 1 ( załącznik nr 1 dla gmin i załącznik nr 1 dla powiatów) należy składać w formie zarówno papierowej jak i elektronicznej:
  • zapotrzebowanie w wersji elektronicznej proszę kierować na adres: .
  • zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym na adres:

  • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
    ul. Żeromskiego 87
    90-502 Łódź

z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na "Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" w terminie 14 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tj. 20 kwietnia 2017 r.)

Termin uznaje się również za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi lub nada w urzędzie pocztowym, (liczy się data stempla pocztowego).

Uwaga:
zapotrzebowanie zgodnie z Programem musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku osób upoważnionych należy dołączyć pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem). Dokumenty winny być opatrzone we wskazanym miejscu pieczątką gminy/powiatu.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sprawę prowadzi straszy inspektor Dagmara Sulińska tel. (42) 664 20 20 - Oddział do Spraw Rodziny, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi