Senior plus
Wyniki edycji 2020 Programu wieloletniego „Senior+”. Warunek otrzymania dotacji. (3 marca 2020)
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dniu 3 marca 2020 r. poinformowało na stronie internetowej o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015 -2020, Edycja 2020.

Rankingi ofert, które otrzymały dofinansowanie, zostały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: gov.pl/rodzina oraz www.senior.gov.pl. Ponadto, poniżej w zakładce: pliki do pobrania.

W ramach procedury konkursowej Ministerstwo zakwalifikowało do Programu wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, które złożyły oferty w ramach modułu 1 i modułu 2 konkursu

WARUNEK OTRZYMANIA DOTACJI

Zgodnie z zapisami części VI Programu, w celu otrzymania przyznanego dofinansowania, jednostki samorządu terytorialnego, które zostały wybrane i zakwalifikowane przez Ministerstwo do dofinansowania, zobowiązane są w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. najpóźniej do 13 marca 2020 r. dostarczyć do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oświadczenie o przyjęciu dotacji.

Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć (według załączonego wzoru) w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź (sekretariat pok. 402 piętro IV). Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia podpisanego przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (osobę/osoby upoważnione tj. wójta/burmistrza/prezydenta miasta/starostę oraz skarbnika-kontrasygnata) na adres mailowy urzędu (adres e-mail Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej: oraz, ).

W takim przypadku oryginał oświadczenia należy dostarczyć/dosłać na wskazany wyżej adres.

Zapraszamy do bieżącego śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz strony internetowej Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Informacje o dalszych czynnościach związanych z realizacją Programu podawane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej i/lub przekazywane drogą elektroniczną na wskazane w ofertach adresy e-mail.

W przypadku ewentualnych wątpliwości, informacje telefoniczne można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod numerem telefonu: (42) 664 20 07, (42) 664 20 60 a w przypadku modułu 1 pod numerem telefonu: (42) 664 10 93 i (42) 664 20 69.

Jednocześnie informujemy, że jednostki samorządu terytorialnego, które będą chciały wziąć jeszcze udział w tegorocznej edycji konkursu, będą miały taką szansę w drugim naborze otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2020 , które Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje opublikować w najbliższym czasie na stronach internetowych Ministerstw pod adresem: www.gov.pl/rodzina oraz www.senior.gov.pl.

Wieloletni program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć Dziennych Domów oraz Klubów „Senior+”.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. Dotacja może być przeznaczona na utworzenie i wyposażenie Dziennych Domów i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek „Senior+.
Handel ludźmi