Sprawozdanie finansowe za 2020 r.
Sprawozdania finansowe

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2019 r. poz. 408 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190), podmioty działające w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną, w których łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego, mają obowiązek składania informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej w formie:

  • kwartalnego sprawozdania dotyczące stanu zobowiązań,
  • kwartalnego sprawozdania MZ-BFA UW.


Sprawozdania dostępne na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia www.csioz.gov.pl w zakładce Projekty/Statystyka/SSOZ. Wypełnienie ich wymaga wcześniejszej rejestracji w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania finansowe w latach ubiegłych, pozostają aktywne.
Dane powinny zostać przesłane przez podmioty lecznicze i zaakceptowane przez urząd wojewódzki do 27. dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym.

Pytania dotyczące przekazywania danych za pośrednictwem SSOZ można kierować:

  • w sprawach technicznych dot. funkcjonowania SSOZ - do p. Rafała Roickiego, p. Beaty Postek i p. Marka Dmowskiego (pracowników Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) - tel. (22) 597 09 25, e-mail: ,
  • w sprawach merytorycznych dot. struktury zobowiązań, przychodów, kosztów, wyników finansowych i wybranych składników aktywów i pasywów - do p. Krzysztofa Leśniaka (pracownika Ministerstwa Zdrowia) - tel. (22) 63 49 616, e-mail: ,
  • w sprawach dotyczących listy podmiotów leczniczych działających na terenie województwa łódzkiego zobowiązanych do przesyłania sprawozdań finansowych, zakładania konta użytkownika systemu, akceptacji wypełnionych sprawozdań bądź ich zwrotu do korekty - do p. Moniki Pietras (pracownika Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego) - tel. (42) 664 10 72, e-mail: .
Handel ludźmi