Terminy sprawozdań za rok 2019
Sprawozdania statystyczne Ministra Zdrowia za 2019 rok
nadzorowane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
(dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie woj. łódzkiego)

Formularze sprawozdań do pobrania dostępne są na stronie:

https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/
Symbol i nazwa sprawozdaniaPodmioty zobowiązane do przekazania danychTermin przekazania
MZ-88
Sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
WSZYSTKIE PODMIOTYwykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa 13 marca 2020 r.
MZ-89
Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
WSZYSTKIE PODMIOTY wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa 13 marca 2020 r.
MZ-11
Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ, indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3 31 marca 2020 r.
MZ-13
Sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy 21 lutego 2020 r.
MZ-14
Sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
MZ-14 podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową 28 lutego 2020 r.
MZ-15
Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego 28 lutego 2020 r.
MZ-19
Sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego 15 lutego 2020 r.
MZ-24
Roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa 14 lutego 2020 r.
MZ-29
Sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych 28 lutego 2020 r.
MZ-29A
Sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej 28 lutego 2020 r.
MZ-30
Sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych 15 lutego 2020 r.
MZ-06
Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną 30 września 2020 r.
MZ Szp-11
Karta statystyczna szpitalna ogólna
szpitale – przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których podmiot wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenie szpitalne raz w miesiącu do 20 dni po okresie sprawozdawczym
Sprawozdania finansowe
MZ-BFA UW oraz struktura zobowiązań
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze oraz spółki kapitałowe utworzone przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną, w której łączny ich udział wynosi co najmniej 51% kapitału zakładowego raz na kwartał do 27 dni po okresie sprawozdawczym


Załącznik nr 1 do pisma ZRPS-VI.0442.2.2020
Handel ludźmi