Statystyka Publiczna Ministra Zdrowia
SPRAWOZDAWCZOŚĆ STATYSTYCZNA MINISTRA ZDROWIA


KOMUNIKAT


dotyczący obowiązku sprawozdawczego za rok 2018 dla prowadzących działalność leczniczą na terenie województwa łódzkiego: podmiotów leczniczych, indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy oraz lekarzy dentystów, indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek oraz położnych


Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia za rok 2018 określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej - rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 2471). Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą niezależnie od tego, czy posiadają umowę z NFZ na świadczenie usług medycznych (poza praktykami zawodowymi świadczącymi usługi wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład).
Zgodnie z programem badań statystycznych podmioty o liczbie pracujących powyżej pięciu osób (niezależnie od formy zatrudnienia) mają obowiązek sporządzać sprawozdania za rok 2018 wyłącznie w formie elektronicznej:

Wypełnianie sprawozdań w tej formie wymaga wcześniejszej rejestracji w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Konta użytkowników, którzy wypełniali sprawozdania w latach ubiegłych pozostają aktywne.

W przypadku podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż pięć osób dopuszcza się przekazywanie danych w formie papierowej, jednak formularze obowiązujące w 2019 roku (za rok 2018) muszą być pobrane ze strony Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (zakładka: Projekty/Statystyka/Formularze). Sprawozdania w formie papierowej należy przesyłać na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Oddział Zdrowia Publicznego
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Każdy użytkownik powinien przy pierwszym logowaniu w nowym roku statystycznym wypełnić pojawiającą się jednorazową ankietę – zgodnie z podanymi w niej danymi system będzie przypisywał odpowiednie sprawozdania do wypełnienia. Niewypełnienie ankiety może skutkować brakiem sprawozdań lub przypisaniem niewłaściwych formularzy.
Przed sporządzeniem sprawozdań należy zapoznać się z objaśnieniami zamieszczonymi na każdym formularzu statystycznym oraz na stronie internetowej CSIOZ. Informacji udzielają też pracownicy Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: tel.: 42 664 10 36, 42 664 10 56, 42 664 10 68, 42 664 10 72. Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 ze zm.): „Jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku, respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.”
Za niewywiązywanie się z obowiązku statystycznego bądź przekazywanie danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu grożą konsekwencje prawne określone w art. 57 i 58 ustawy o statystyce publicznej.
W załączniku nr 1 przesyłamy terminy nadsyłania sprawozdań statystycznych Ministra Zdrowia za rok 2018.