Opiniowanie wniosków o celowości inwestycji w sektorze zdrowia - IOWISZ

OPINIOWANIE WNIOSKÓW O CELOWOŚCI INWESTYCJI W SEKTORZE ZDROWIA

 

Stan prawny:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),
 •  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1347),
 •  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1348),
 •  ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 z późn. zm.).  

 

Co to jest IOWISZ?

IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) jest systemem teleinformatycznym, w którym są przetwarzane dane niezbędne do wydawania opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia. System IOWISZ umożliwia podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub zamierzającym taką działalność wykonywać oraz podmiotom zamierzającym utworzyć podmiot leczniczy (zwanym dalej podmiotami wnioskującymi) wygenerowanie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji wraz z formularzem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.

 

System IOWISZ dostępny jest pod adresem: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl

 

Kto opiniuje wnioski o celowości inwestycji w sektorze zdrowia?

 • wojewoda właściwy ze względu na miejsce inwestycji, której dotyczy wniosek,
 • Minister Zdrowia, w przypadku, gdy podmiotem wnioskującym jest:
 1. podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym jest wojewoda, albo Minister Zdrowia;
 2.  podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony przez uczelnię medyczną;
 3.  instytut badawczy (w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą);
 4.  podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego, o którym mowa w pkt 1–3;
 5. wojewoda, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą;
 6.  uczelnia medyczna, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą.

 

Jakie inwestycje podlegają opiniowaniu?

Wojewoda albo minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego

lub

 innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (roboty budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650/ lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego, jeżeli działania te stanowią główny cel tej inwestycji).

 

Wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia dotyczy inwestycji, której części tworzą komplementarną całość i są niezbędne do prawidłowego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w objętych wnioskiem dziedzinach medycyny.

 

Opinii o celowości inwestycji nie wydaje się w odniesieniu do:

 • szpitalnego oddziału ratunkowego,
 •  szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci,
 •  centrum urazowego,
 • centrum urazowego dla dzieci,
 • podmiotu leczniczego prowadzonego w formie jednostki budżetowej lub jednostki wojskowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.


Zmiana adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub połączenie, podział albo przekształcenie spółek, o których mowa w art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), lub spółki, o której mowa w art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104), stanowiące podstawę zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, nie stanowi inwestycji podlegającej opiniowaniu, jeżeli jej głównym celem nie była budowa, przebudowa obiektu lub wyposażenie zakładu leczniczego podmiotu leczniczego i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Należy podkreślić, że w obecnym stanie prawnym uzyskanie opinii o celowości inwestycji nie jest obligatoryjne. W praktyce może się jednak okazać, że od jej uzyskania zależeć będzie np. uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej lub powodzenie w negocjacjach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (patrz: art. 148 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Opinia o celowości inwestycji wydawana jest na podstawie:

 •  informacji przedstawionych przez podmiot wnioskujący we wniosku wygenerowanym w systemie IOWISZ;
 • priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;
 • danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • regionalnych map potrzeb zdrowotnych lub mapy ogólnopolskiej;
 • opinii dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku, gdy organem wydającym opinię jest wojewoda;
 •  opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – w przypadku, gdy organem wydającym opinię jest Minister Zdrowia;
 •  informacji przedstawionych w innych, złożonych wcześniej wnioskach oraz wydanych opiniach w zakresie, w jakim uwzględniają one realizację map oraz priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

 

Przydatne linki:

Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa łódzkiego (http://www.lodzkie.eu/page/4412,priorytety-dla-regionalnej-polityki-zdrowotnej-w-zakresie-lecznictwa-szpitalnego-dla-wojewodztwa-lodzkiego.html;

Regionalne mapy potrzeb zdrowotnych (http://bip.lodzkie.eu/page/4284,mapy-potrzeb-zdrowotnych.html)

 

Złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji:

 • przed przystąpieniem do logowania w systemie IOWISZ należy założyć konto w systemie P2 SA
  Formularz rejestracji konta dostępny jest pod adresem: https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
 •  podmiot wnioskujący wypełnia, za pośrednictwem systemu IOWISZ, formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, dokonując oceny celowości inwestycji przez przyznanie punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz uzasadnienie tej oceny;
 • wzory formularzy Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze wskazaniem kryteriów oceny inwestycji, przypisaniem im wagi oraz określeniem skali punktów możliwych do uzyskania w zakresie poszczególnych kryteriów, wprowadzone zostały w drodze rozporządzeń przez Ministra Zdrowia (patrz: stan prawny); 
 • szczegółowa instrukcja wypełniania wniosków dostępna jest w systemie IOWISZ (po wejściu w nowy wniosek);
 • wygenerowany za pośrednictwem systemu IOWISZ wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji składa się do organu wydającego opinię w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

lub

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
  • oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji;
 • złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji podlega opłacie w wysokości:
  •  2 000 zł (w przypadku każdej inwestycji o wartości poniżej 1 mln zł),
  •  4 000 zł (w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 mln zł,  jeżeli dotyczy jednej dziedziny medycyny),
  •  w przypadku inwestycji o wartości co najmniej 1 mln zł,  dotyczących więcej niż jednej dziedziny medycyny opłata za złożenie wniosku wynosi 4 000 zł + 1 000 zł za każdą dodatkową dziedzinę medycyny.

 

Opłata za złożenie wniosku stanowi dochód budżetu państwa.

Ø  wpłaty z tytułu opłaty za złożenie wniosku o wydanie przez Wojewodę opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia należy przekazywać na niżej podany numer konta bankowego:

 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

NBP O/O ŁÓDŹ

88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

tytuł wpłaty: za wniosek nr ……..  o wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia

 


 • wniosek o wydanie opinii składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania pozytywnej opinii wynosi:
  •  6200 punktów (w przypadku inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej),
  •  950 punktów (w przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki),
 • opinię o celowości inwestycji wydaje się w terminie 45 dni od złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie; wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu;
 • w przypadku, gdy do organu wydającego opinię wpłynie wniosek zawierający braki formalne, podmiot wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

Jakie rodzaje planowanych lub poniesionych kosztów zalicza się do określenia wartości inwestycji?

 1.  koszty przygotowania do realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską, oraz zakupu obiektu budowlanego, w szczególności opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących inwestycji budowlanej;
 2. koszty realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;
 3.  koszty  zakupu obiektu budowlanego;
 4. koszty zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego, z wyjątkiem tego, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036) tj. 10 000 zł, z zastrzeżeniem pkt 5;
 5. zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego bez względu na jego wartość oraz innych przedmiotów, jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
 6. transportu i montażu oraz inne koszty ponoszone w celu przekazania środka trwałego do używania;
 7.  zmiany w środku trwałym powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8.  zakupu wartości niematerialnej i prawnej, jeżeli:
 • jej wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 4 (tj. 10 000 zł),
 •  jest pierwszym wyposażeniem obiektu budowlanego – bez względu na jego wartość;
 1.  innych, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje.

 

Tryb odwoławczy w przypadku uzyskania opinii negatywnej:

 • w przypadku uzyskania opinii negatywnej podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu;
 •  protest wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii - w przypadku gdy organem wydającym opinię jest wojewoda, protest wnosi się za jego pośrednictwem; protest wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 •  protest powinien zawierać elementy określone w art. 95i ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej protest do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest;
 • po otrzymaniu protestu wojewoda:
  •  przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania,
  •  może zmienić wydaną przez siebie opinię na pozytywną i wtedy nie przekazuje protestu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,
 • minister właściwy do spraw zdrowia rozpatruje przekazany protest w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia; w opinii w sprawie protestu minister właściwy do spraw zdrowia weryfikuje prawidłowość oceny wniosku o ocenę celowości inwestycji w zakresie objętym złożonym wnioskiem; w wyniku rozpatrzenia protestu minister właściwy do spraw zdrowia wydaje opinię w sprawie protestu, za pośrednictwem systemu IOWISZ, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów oraz uzasadniając ich liczbę;
 • protest nie podlega rozpatrzeniu jeżeli został wniesiony po terminie lub nie zawiera elementów, o których mowa w art. 95i ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •  w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, organ wydający opinię wydaje postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu, na które służy zażalenie, do którego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Postępowanie po wyczerpaniu środków odwoławczych:
 • po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed ministrem właściwym do spraw zdrowia, w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370) w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii w sprawie protestu bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie; skarga wniesiona po terminie nie podlega rozpatrzeniu;
 • do skargi dołącza się wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji, opinię o celowości inwestycji, protest w sprawie opinii o celowości inwestycji oraz opinię w sprawie protestu; do skargi można dołączyć załączniki zawierające informacje uzasadniające jej wniesienie;
 • wojewódzki sąd administracyjny rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi;
 •  podmiot, który wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub minister właściwy do spraw zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie; skarga wniesiona po terminie nie podlega rozpatrzeniu;
 •   Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi
 

KONTAKT

 

W sprawach związanych z opiniowaniem wniosków o celowości inwestycji w ochronie zdrowia informacji udzielają:

 Izabela Kaźmierczak - st. insp. wojewódzki w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi/Oddział Zdrowia Publicznego, (42) 664 10 51, e-mail:            

Waldemar Hetmanek - insp. wojewódzki w Wydziale Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi/Oddział Zdrowia Publicznego, (42) 664 10 34, e-mail:      Handel ludźmi